αстромиф против войны. Война должна быть прекращена. Военные преступники должны предстать перед судом.

«Изумрудная скрижаль» Гермеса Трисмегиста

Латинский текст

 1. VERUM SINE MENDACIO, CERTUM ET VERISSIMUM:
 2. QUOD EST INFERIUS, EST SICUT QUOD EST SUPERIUS, ET QUOD EST SUPERIUS, EST SICUT QUOD EST INFERIUS, AD PERPETRANDA MIRACULA REI UNIUS.
 3. ET SICUT OMNES RES FUERUNT AB UNO, MEDIATIONE UNIUS, SIC OMNES RES NATAE FUERUNT AB HAC UNA RE, ADAPTIONE.
 4. PATER EIUS EST SOL, MATER EIUS LUNA.
 5. PORTAVIT ILLUD VENTUS IN VENTRE SUO.
 6. NUTRIX EIUS TERRA EST.
 7. PATER OMNIS TELESMI TOTIUS MUNDI EST HIC.
 8. VIS EIUS INTEGRA EST, SI VERSA FUERIT IN TERRAM.
 9. SEPARABIS TERRAM AB IGNE, SUBTILE A SPISSO, SUAVITER, CUM MAGNO INGENIO.
 10. ASCENDIT A TERRA IN COELUM, ITERUMQUE DESCENDIT IN TERRAM ET RECIPIT VIM SUPERIORUM ET INFERIORUM.
 11. SIC HABEBIS GLORIAM TOTIUS MUNDI. IDEO FUGIET A TE OMNIS OBSCURITAS. HIC EST TOTIUS FORTITUDINIS FORTITUDO FORTIS; QUIA VINCET OMNEM REM SUBTILEM, OMNEMQUE SOLIDA PENETRABIT.
 12. SIC MUNDUS CREATUS EST.
 13. HINC ERUNT ADAPTIONES MIRABILES, QUARUM MODUS EST HIC.
 14. ITAQUE VOCATUS SUM HERMES TRISMEGISTOS, HABENS TRES PARTES PHILOSOPHIAE TOTIUS MUNDI.
 15. COMPLETUM EST QUOD DIXI DE OPERATIONE SOLIS.

Перевод

 1. Истинно — без всякой лжи, достоверно и в высшей степени истинно.
 2. То, что находится внизу, соответствует тому, что пребывает вверху; и то, что пребывает вверху, соответствует тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи .
 3. И так все вещи произошли от Одного посредством Единого: так все вещи произошли от этой одной сущности через приспособление.
 4. Отец ее есть Солнце, мать ее есть Луна. Ветер ее в своем чреве носил. Кормилица ее есть Земля.
 5. Сущность сия есть отец всяческого совершенства во всей Вселенной.
 6. Сила ее остается цельной, когда она превращается в землю.
 7. Ты отделишь землю от огня, тонкое от грубого нежно, с большим искусством.
 8. Эта сущность восходит от земли к небу и вновь нисходит на землю, воспринимая силу высших и низших (областей мира). Так ты обретаешь славу всего мира. Поэтому от тебя отойдет всякая тьма.
 9. Эта сущность есть сила всех сил: ибо она победит всякую тонкую вещь и проникнет всякую твердую вещь.
 10. Так сотворен мир.
 11. Отсюда возникнут всякие приспособления, способ которых таков (как изложено выше).
 12. Поэтому я назван Триждывеличайшим, ибо владею тремя частями вселенской Философии.
 13. Полно то, что я сказал о работе произведения Солнца.